Contacts

info@urban-dog.ru


Arina Lyulya, brand manager

+7 (903) 688-08-70
arina-lyulya@yandex.ru

Kristina Yarovaya, client manager
+7 (495) 625-24-06
kristina.plaso@yandex.ru

Director of International development
+7 (495) 792-66-32
+7 (903) 792-66-32
artem771@yandex.ru


Address: 101000, Moscow, Myasnitskaya st. 13, build. 10, room 306